1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Simply Me, hierna te noemen: “de salon”, en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN SALON

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% (laagseizoen; januari/februari/maart/april/mei/september/oktober/november) of 75% (hoogseizoen; juni/juli/augustus/december) voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de behandeling annuleren en 50% (laagseizoen; januari/februari/maart/april/mei/september/oktober/november) of 75% (hoogseizoen; juni/juli/augustus/december) van de behandeling berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 10 uur ‘s ochtends op de dag van de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

4.BEHANDELINGEN

4.1 De overeenkomst voor een behandeling kan via de website, mail of mondeling tot stand komen. Cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. Cliënt dient de salon vóór de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. De salon kan bij twijfel hierover cliënt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering voor 10 uur ‘s ochtends op de dag van de afspraak of tijdens de behandeling gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd. Het te behandelen gebied dient schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd. Cliënt mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol. De salon kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar haar inzicht onvoldoende het geval is. De mening van de behandelaar is bindend. Indien de weigering gebeurt, is cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd. Als de cliënt zwanger is, of in de aanlooptijd om het te worden, dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Bij Huidverbeterende behandelingen geldt het volgende; door middel van ondertekening van het intakeformulier verklaart u dat u bent geïnformeerd over de aard en het doel van de huidverbeterende behandeling, over de uit te voeren verrichtingen en over de aan de behandeling en het gebruik van het product verbonden risico’s. Voorts verklaart u, middels ondertekening, dat u onderhavige intakeformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld. Alle schade die ontstaat door gebruik van het product en/of door de behandeling, waaronder derhalve ook de schade wordt gerekend die ontstaat doordat u het intakeformulier onjuist en/of onvolledig hebt ingevuld, blijft voor uw eigen rekening. De behandelaar - waaronder tevens wordt verstaan: diens werknemers en hulppersonen - zijn hier nimmer voor aansprakelijk. 

4.2 Aanwezigheid van Acrylaat in Gellak en BIAB

  1. Productinformatie:  Simply Me maakt gebruik van gellak en Builder In A Bottle (BIAB) producten die mogelijk acrylaat bevatten. De exacte samenstelling van acrylaat in deze producten is beschikbaar op aanvraag.
  2. Allergische Reacties: Klanten worden geadviseerd om voorafgaand aan de behandeling de samenstelling van de gebruikte producten te controleren, vooral als ze weten dat ze allergisch zijn voor acrylaat, In geval van allergische reacties na een behandeling wordt de klant verzocht onmiddellijk contact met ons op te nemen en, indien nodig, medische hulp te zoeken.
  3. Klantverantwoordelijkheid: Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren van onze nagelsalon over eventuele allergieën of gevoeligheden voor acrylaat of andere stoffen. Simply Me is niet aansprakelijk voor allergische reacties die voortkomen uit het niet verstrekken van relevante informatie over allergieën.
  4. Kwaliteitsgarantie: Wij streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en zorgen ervoor dat de producten die we gebruiken voldoen aan alle relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
  5. Vragen en Bezorgdheid: Klanten worden aangemoedigd om vragen te stellen en eventuele bezorgdheden te uiten met betrekking tot de gebruikte producten. Wij staan klaar om alle nodige informatie te verstrekken.

5. BETALING

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website of in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan uitsluitend via PIN-betaling, alleen in uiterste gevallen kan dit via bankoverschrijving in overleg met de salon.

6. PERSONEEL IN DE SALON

De salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

7. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. GEHEIMHOUDING

De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. De salon draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden.

10. GARANTIE

Gellak/Biab: De salon geeft de cliënt zeven dagen garantie op de behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos verwijderen of repareren van de Gellak/Biab. Deze garantie vervalt indien: 

-De cliënt de Gellak/Biab eraf heeft getrokken. 

-De cliënt de adviezen voor thuisverzorging zoals aangegeven heeft genegeerd. 

-De cliënt met chemische middelen in contact is geweest. 

Lash Lift: De salon geeft de cliënt zeven dagen garantie op de behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos herstellen van de Lash Lift. Deze garantie vervalt indien: 

-De cliënt aan haar wimpers heeft getrokken of gewreven.

-De cliënt de adviezen voor thuisverzorging zoals aangegeven heeft genegeerd. 

*U dient binnen vijf dagen na uw behandeling een garantiegeval te melden bij onze salon, de salon geeft onder geen beding geld retour.

11. BESCHADIGING & DIEFSTAL

De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

12. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking gemeld worden aan onze salon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. 

13. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling. Gelieve geen kinderen en huisdieren mee te nemen naar de behandeling.

Onze behandelingen